Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

A calendar packed with side events


Over 25 official meetings, more than 150 speakers and discussion topics involving the nine business communities represented at the show. These are just a few examples of IPACK-IMA’s extensive event calendar. There is much awaiting for prominent figures such as Giovanni Rana, who will take part in a round table called “Technology increases fresh pasta consumption. In Italy and abroad” scheduled for tomorrow February 29th. Tomorrow’s agenda is packed full of events. Some examples include the Technology Day dedicated to innovative materials, with a meeting on “Bio-plastics for food packaging, new solutions”; the exhibition “Responsabilmente. Packaging: directions for everyday practices” will also be officially opened. This edition’s news include the INNOVATION CORNERS, located in halls 9, 13 and 8 offering over 60 meetings and presentations by exhibitors. Noteworthy is also the multi-disciplinary area called PLANNING THE FUTURE, located in hall 11, hosting universities, associations and research institutes and offering seminars, round tables and workshops in partnership with Conai (the Italian Packaging Consortium).
One of this edition’s key issues is food safety. It will be discussed in a workshop titled “Packaging choice in food safety” organized by AIDEPI – the Italian Association of Confectionery and Pasta Industries on Thursday March 1st. Food safety will also be under the spotlight the following day with a meeting organized by the Italian Packaging Institute on the “CAST Project”, born in 2007 with the objective of experimenting new approaches to food safety by integrating public and private institutions.
THE PACKAGING OSCARS: a new edition of the prestigious contest promoted by the Italian Packaging Institute awarding the most innovative packaging solutions. The award ceremony is scheduled for tomorrow, February 29th. 
(picture from the last edition of IPACK-IMA)Πάνω από 25 επίσημες συναντήσεις, περισσότεροι από 150 ομιλητές και θέματα συζήτησης με τη συμμετοχή των εννέα επιχειρηματικών κοινοτήτων που εκπροσωπούνται στην έκθεση. Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα του εκτενούς ημερολογίου εκδηλώσεων της IPACK-ΙΜΑ. 
Υπάρχει μεγάλη αναμονή για εξέχουσες προσωπικότητες, όπως ο Giovanni Rana, ο οποίος θα λάβει μέρος σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που ονομάζεται "Η Τεχνολογία αυξάνει την κατανάλωση φρέσκων ζυμαρικών στην Ιταλία και στο εξωτερικό» έχει προγραμματιστεί για αύριο 29 Φεβρουαρίου. 
Η Αυριανή ημερήσια διάταξη είναι γεμάτη από γεγονότα. Ορισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν την Ημέρα αφιερωμένη στην Τεχνολογία καινοτόμων υλικών, με μια συνάντηση με θέμα "Βιο-πλαστικό για τη συσκευασία τροφίμων, νέες λύσεις"? Η έκθεση "Responsabilmente Συσκευασία: κατευθύνσεις για τις καθημερινές πρακτικές» θα εγκαινιαστεί επίσημα. Στην νέα αυτή έκδοση περιλαμβάνονται οι γωνίες ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, που βρίσκεται στις αίθουσες 9, 13 και 8 που προσφέρει πάνω από 60 συναντήσεις και παρουσιάσεις από τους εκθέτες. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η διεπιστημονική περιοχή που ονομάζεται Σχέδια για το μέλλον, που βρίσκεται στην αίθουσα 11, φιλοξενώντας τα πανεπιστήμια, τις ενώσεις και τα ερευνητικά ινστιτούτα και τα σεμινάρια που προσφέρει, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και εργαστήρια, σε συνεργασία με την CONAI (την ιταλική κοινοπραξία συσκευασίας).

Ένα από τα βασικά θέματα αυτής της έκδοσης είναι η ασφάλεια των τροφίμων. Θα συζητηθεί σε μια ημερίδα με θέμα "επιλογή συσκευασίας στην ασφάλεια των τροφίμων" που διοργανώθηκε από AIDEPI - την Ιταλική Ένωση ζαχαροπλαστικής και ζυμαρικών την Πέμπτη 1η Μαρτίου. Η ασφάλεια των τροφίμων θα είναι επίσης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος την επόμενη ημέρα με μια συνάντηση που οργανώθηκε από το Ιταλικό Ινστιτούτο Συσκευασίας στο "έργο CAST", ιδρύθηκε το 2007 με στόχο την πειραματική εφαρμογή νέων προσεγγίσεων για την ασφάλεια των τροφίμων μέσω της ενοποίησης των δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων.

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Όσκαρ: μια νέα έκδοση του δημοφιλούς διαγωνισμού που προωθείται από το Ιταλικό Ινστιτούτο Συσκευασίας ανάθεση των πιο καινοτόμες λύσεις συσκευασίας. Η τελετή απονομής έχει προγραμματιστεί για αύριο, 29 Φεβρουαρίου.

(φωτογραφία από την τελευταία έκδοση του IPACK-ΙΜΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου